Community office

Adolf-Klinge-Platz 72
Tel.: +43 5213/5204